De cliëntenraad bestaat uit maatschappelijk betrokkenen en/of cliënten en ex-cliënten die een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben gekregen. Ook andere personen die zich betrokken voelen bij wat er in de maatschappij gebeurt, mogen lid worden van de cliëntenraad.