Veelgestelde vragen

Begrippenlijst

Een maatregel is een beslissing die kan worden opgelegd door een kinderrechter. Voorbeelden van maatregelen zijn ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering. Het gevolg is een (gezins)voogd of jeugdreclasseerder van Jeugd- en Gezinsbescherming gaat mee beslissen over een kind of toezicht en begeleiding uitvoeren.

Dit is de rechter bij een rechtbank die er speciaal is voor alle zaken die gaan over kinderen en jongeren. Deze persoon neemt beslissingen, zoals een ondertoezichtstelling uitspreken. Bijvoorbeeld als er problemen zijn bij de opvoeding van kinderen. Of dat een kind uit huis geplaatst moet worden. Deze rechter kan ook straf opleggen.

Een professioneel persoon die heeft doorgeleerd aan de universiteit over rechten en de wet. De juristen van Jeugd- en Gezinsbescherming weten alles over de wetten en regels die voor kinderen en ouders gelden. De gezinsvoogden van Jeugd- en Gezinsbescherming vragen de juristen soms om advies.

De professional persoon die met de jongere praat en hem of haar begeleidt. Het doel is dat de jeugdige zich weer kan ontwikkelen en een toekomst opbouwt, zodat de jongere niet meer met politie of justitie te maken krijgt of terugvalt in schoolverzuim. De jongere moet zich aan de afspraken met de Jeugdreclasseerder houden.

Jeugdreclassering is een vorm van jeugdzorg waarbij de jongere wordt geholpen, begeleid en gecontroleerd. Het doel is om, in samenwerking met ouder(s) of het netwerk, het gedrag van de jongere te veranderen en herhaling te voorkomen. De hulp is verplicht

Dit is een maatregel die de kinderrechter kan opleggen als er sprake is van onveilige opvoedsituaties. Bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling of voogdij. Een gezinsvoogd van Jeugd- en Gezinsbescherming gaat met het gezin aan de slag om de situatie op te lossen. De hulp is verplicht.

Als een jongere of een ouder het niet eens is met een besluit van de kinderrechter, kan men daartegen in hoger beroep gaan. Dat moet bij civiel recht binnen drie maanden na de uitspraak. Bij strafrecht binnen twee weken na de uitspraak. Een andere rechter bekijkt dan nog eens het besluit. Dat gebeurt bij het Gerechtshof.

De gezinsvoogd is de medewerker die toezicht houdt toezicht op het kind bij een ondertoezichtstelling. De gezinsvoogd voert de ondertoezichtstelling uit, omdat de kinderrechter een kind onder toezicht heeft geplaatst. De ouder en het kind moeten de aanwijzingen van de gezinsvoogd opvolgen.

 

Een gezinsvoogd wordt ook wel jeugdzorgwerker of jeugdbeschermer genoemd.

Hierbij woont de jongere in een instelling waar de deur op slot is. Er gelden strenge regels en heel duidelijke afspraken. De kinderrechter beslist over een gesloten plaatsing. Dat heet een ‘machtiging gesloten plaatsing’.

Professionals die kinderen en gezinnen helpen, horen vertrouwelijke dingen over het gezin. Die mogen ze niet zomaar doorvertellen. Sommige mensen krijgen die informatie wel. Bijvoorbeeld mensen die echt te maken hebben met het kind of er over moeten beslissen. De (gezins)voogd van Jeugd- en Gezinsbescherming moet alles over uw kind en uw gezin opschrijven en aan de kinderrechter vertellen. Hier geldt de geheimhoudingsplicht niet.

Dit is bijvoorbeeld als een cliënt een klacht indient bij de onafhankelijke klachtencommissie. Als de klachtencommissie vindt dat de klacht terecht is, dan noemen we dat de klacht gegrond is verklaard. De klager heeft dan gelijk gekregen. Als de klacht niet terecht is, wordt die ongegrond verklaard.

Iemand die heeft kennis heeft over het gedrag van kinderen en volwassenen. Een gedragswetenschapper heeft aan de universiteit gestudeerd. Meestal een orthopedagoog of een psycholoog.

Jeugd- en Gezinsbescherming is één van de drie gecertificeerde instellingen die in Friesland de maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoert. Dit betekent dat we aan de kwaliteitseisen van het Normenkader uit de Jeugdwet voldoen. Het Keurmerkinstituut toetst periodiek of we aan deze eisen voldoen.

Iets dat niet mag omdat de wet het verbiedt. Bijvoorbeeld een misdrijf.

Afspraak over de omgang tussen kind en ouders of andere belangrijke personen.

Bij een begeleide bezoekregeling is er iemand (gezinsvoogd of hulpverlener) bij wanneer het kind contact heeft met een van de ouders.